کنسرت در برج آزادی ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷

تصویربردار و تدوین:‌ مجتبی اسماعیل زاده